Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

noonecares
noonecares
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
noonecares
Nikogo i tak nie obchodzi,
co Cię boli,
z czego się cieszysz,
dlaczego płaczesz.
noonecares
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
noonecares

June 09 2015

1492 f91f
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viawerterowska werterowska
7222 b2e3 420

anamorphosis-and-isolate:

― The Double (2013)
Simon: Because I know what it feels like…to be lost and lonely and invisible.

Reposted fromtwice twice viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
noonecares
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
noonecares
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
6709 3acf 420
8891 748f 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianoexist noexist
1891 794d 420
I’m trying my hardest to not act how I feel.
— (via shisuis)
noonecares
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami, Nadzieja. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk
I got 99 problems but I’m gonna take a nap and ignore them all.
— (via begrava)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawerterowska werterowska
4917 5d4c 420
Reposted frominochi inochi viawerterowska werterowska
1977 e7c4 420
noonecares
6635 e0ed 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viawerterowska werterowska
noonecares
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl