Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

noonecares
Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami.
— Ernest Hemingway
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung
noonecares

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaiblameyou iblameyou

June 08 2015

noonecares
I nie ma czegoś takiego, jak singiel z wyboru - są tylko ludzie, którzy po prostu szukają. Oby znaleźli, i oby nikt ich po drodze nie pobił.
— Pobili mnie
Reposted fromchocoway chocoway viawerterowska werterowska
noonecares
Reposted fromweightless weightless viawerterowska werterowska
noonecares
szkoda że wciąż brakuje mi ciepła...
— chopinfeldziarz
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz
noonecares
5663 8c78 420
'mornin mai humin... nooo, evuriting iz ok.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaoll oll
noonecares
I'm still not over it
Reposted fromfabs3 fabs3 vianoexist noexist
3354 2354 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vianoexist noexist
noonecares
noonecares
1837 da64 420
noonecares
9687 9ef1
Reposted fromblackcandy blackcandy viainsanedreamer insanedreamer
7605 8301 420
noonecares
2209 5cdc 420
Reposted fromimradioactive imradioactive viamalsaine malsaine
noonecares
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted frommahidevran mahidevran viawerterowska werterowska
noonecares
noonecares
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerterowska werterowska

June 07 2015

noonecares
8717 07de 420
Radwanice !
3503 5c80 420

commissairegibert:

Jack Falahee by Brantley Gutierrez for Vanity Fair’s ‘Coachella 2015 Portrait Session’

Reposted fromsbguys sbguys viapodprzykrywka podprzykrywka
noonecares
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauhuhu uhuhu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl